Счетоводно обслужване

Нашето дружество предлага комплексно счетоводно обслужване от създаването на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика до изготвянето на годишен финансов отчет. Счетоводната отчетност е обемна дейност и винаги е съобразена за всеки индивидуален клиент. По-долу са посочени основните дейности:

 • осчетоводяване на първични счетоводни документи, банкови извлечения,
 • регистрация по ЗДДС- доброволна и задължителна; изготвяне и подаване на СД по ДДС
 • Оформяне на вторични счетоводни регистри съгласно действащото законодателство.
 • Изготвяне на месечни/годишни оборотни ведмости
 • Отчитане и поддържане на регистри за ДМА ДнМА,МЗ
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Подържане на електронен счетоводен архив.
 • Годишно счетоводно приключване и подаване на ГДД по ЗКПО.
 • Подаване на искане и получаване на удостоверения за декларирани данни, за наличие/липса на задължения и др.
 • Ликвидиране на търговски дружества

Администриране на персонал и ТРЗ

Човешкият фактор е много важен за успешното развитие на бизнеса във всяка сфера от икономическия живот . ТРЗ  като съставна и неразделна част от финансово-счетоводния отдел може да функционира и изпълнява своите задачи като независим външен отдел, обслужван от външен изпълнител.

Ние Ви предлагаме висококачествени ТРЗ услуги:

 • от възникването на трудовите отношения с вашият персонал, до приключването на тези отношения по възможно най-благоприятния за Вас вариант.
 • поддържаме изрядни трудови досиета, изготвяне на разчетно-платежни ведомости и фишове за заплати, платежни за осигурителни вноски, файлове за масово плащане,
 • Съдействие и консултиране при избор на СТМ
 • изготвяне на СИС и служебни бележки на лицата – изпълнители по извънтрудови правоотношения,
 • събиране, обработване и подаване на болнични листове, събиране и обработване на молби и декларации за всички видове отпуски съгласно КТ и КСО, изготвяне и подаване на декларация 1 и 6 към НАП,
 • да Ви консултираме и сътрудничим по въпроси касаещи ЗБУТ,
 • да Ви представляваме пред НАП, НОИ, ГИТ
 • изготвяне на декларации по чл.55 от ЗДДФЛ, на декларации по чл.73 от ЗДДФЛ, на декларации по чл.15 от ЗЗБУТ и др.

Консултации

Човешкият фактор е много важен за успешното развитие на бизнеса във всяка сфера от икономическия живот . ТРЗ  като съставна и неразделна част от финансово-счетоводния отдел може да функционира и изпълнява своите задачи като независим външен отдел, обслужван от външен изпълнител.

Ние Ви предлагаме висококачествени ТРЗ услуги:

Работим съвместно с експерти в различни области, включително с адвокати, които предоставят консултации и правни услуги при необходимост

Консултиране на работодатели при възникнали проблеми и въпроси в трудовото и осигурителното право; представителство при:

 • съдебни спорове по трудови дела.
 • Търговски спорове
 • Данъчна защита

Консултиране и съдействие при регистрации в различни държавни институции

 • Съдействие и консултиране за необходими регистрации и лицензи във връзка с конкретна дейността
 • Агенция Митници
 • Уведомителни режими към Търговски отдел на районната общинска администрация
 • ОП Туристическо обслужване
 • Други

Съдействие при кандидатстване за банков кредит

 • Подготовка на счетоводна документация, съдействие при попълване на формуляри, съдействие при набавянето на необходими документи (скици- АГКК, удостоверения-Имотен регистър към АВ, други- съответна районна администрация СО)
 • Електронно банкиране от името на клиента (пасивно/активно в зависимост от желанието на клиента)

Оферта

Запитване за счетоводни услуги

Регистрация по ЗДДС: