Лични данни. Политика за поверителност.

„АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД, ЕИК 205428708, със седалище и адрес на управление: район Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 21, ет. 3, ап. 5, е търговско дружество, регистрирано в Република България с предмет на дейност предоставяне на консултантски услуги, в това число счетоводни и ТРЗ услуги, услуги по управление и администриране на персонала, организиране и провеждане на квалификационни курсове, обучения, форуми, семинари, организиране и провеждане на професионално обучения.
Уебсайтът на адрес www.opc.bg („Уебсайтът“) се управлява от „АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД, ЕИК 205428708, със седалище и адрес на управление: район Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 21, ет. 3, ап. 5.
Настоящата политика за поверителност се прилага по отношение на:
• Посетителите на уебсайта и потребителите на предоставяните от „АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД услуги;
• потребителите на уебсайтовете и приложенията, които „АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД управлява;
• партньори, клиенти и доставчици.

1. Лични данни, които се събират:
„АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД събира следните лични данни, предоставени от субектите на данните, а именно:
• информация за контакт (име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер);
• потребителско име и парола, когато се регистрирате на нашите сайтове;
• възраст, квалификация, образование, интереси, история на професионалното Ви развитие.

2. Как се използват данните:
„АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД събира и използва събраните данни за следните цели:
• За целите на регистрацията Ви на уебсайта и използване на предоставяната чрез него информация;
• За целите на безплатното изпращане на нашия бюлетин, когато сте заявили желание за получаването му. Моля да имате предвид, че винаги можете да промените тази настройка, като се отпишете от получаването на бюлетина от Вашия профил, следвайки инструкциите в него или на уебсайта;
• За целите на известяването Ви, когато сте поискали такова, при нов отговор или нова тема в даден раздел във форума. Моля да имате предвид, че винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или следвайки инструкциите на уебсайта;
• За целите на комуникацията с Вас чрез имейл относно Вашата регистрация в сайта и/или предоставяне на информация за предоставяните от нас услуги.
• Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, като например да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта;
• За целите на спазването и прилагането на приложимите законови изисквания и договорните задължения.

3. Основания за събирането на лични данни:
„АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД обработва личните данни въз основа на законови основания, както следва:
• за изпълнение на законово или договорно задължение на администратора;
• това е от съществено значение и е необходимо за законния интерес на администратора;
• въз основа на изричното съгласие на заинтересованото физическо лице, когато това се изисква от приложимото законодателство;
Законен интерес на администратора е налице, когато данните се обработват за следните цели:
• за да подобряваме, променяме, персонализираме или подобряваме по друг начин нашите услуги в полза на нашите клиенти и партньори;
• за да се идентифицират и предотвратяват измамите;
• за да подобрим сигурността на нашата мрежа и информационни системи;
• за да подобрим ползването на нашите уеб сайтове;
• за целите на директния маркетинг;

4. Как обработваме и защитаваме личните данни
Ние обработваме личните данни, които събираме, също така по автоматизирани начини за горепосочените цели и за определен период от време, който е необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, но като същевременно гарантираме, че личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото.
Ние сме предприели съответни административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които предоставяте, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.
Когато обработваме данни за тези цели, ние гарантираме, че защитаваме Вашите права и взимаме под внимание тези права. Вие имате право да се противопоставите на подобна обработка и ако искате да направите това, моля, щракнете тук. Моля, имайте предвид, че ако упражнявате правото си на възражение, това може да засегне способността ни да извършваме и да предоставяме услуги във Ваша полза.
Събраните при сключването на договор за да получите нашите услуги, или при искане от Ваша страна за получаване на информация за предлаганите от нас услуги (т.нар. договорни основания, или преддоговорни отношения), обработката на данни се извършва на основание чл. 6, ал.1, б. „б“ от Общия Регламент за Защита на Данните и за тях не е необходимо Вашето изрично съгласие. То е необходимо с оглед изпълнението на поисканата и предоставяна от нас услуга. Данните, които обработваме в този случай, са само тези, които са необходим за изпълнението на договора и са посочени в чл.2.

5. Срокове, в които се съхраняват данните
„АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД съхранява личните данни по начин, който позволява идентифицирането на заинтересованите физически лица за не повече от необходимото време за целите, за които са събрани данните, или за които тези данни се обработват допълнително.
Срокът, за който се съхраняват данните, е 5 години, като се вземе предвид:
• Необходимостта да се съхраняват събраните лични данни, за да се предлагат услуги, установени с потребителя;
• За да се защити законен интерес на администратора на данни, както е описано в целите;
• Съществуването на конкретни правни задължения, които изискват обработването и съхранението, необходими за определени периоди от време;

6. Предоставяне на данните
Личните данни, които ни предоставяте, не се предоставят на трети лица. Достъп до тях имат „АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД, субектите на данните, както и държавни органи в рамките и в обема на техните правомощия по закон.
Данните могат да бъдат предоставени на трети лица, с които администраторът има договорни задължения във връзка с изпълнение на негови задължения по закон или във връзка с дейността, в това число администратори на лични данни, компании, които предоставят счетоводни или ТРЗ услуги и други.
Предаваме личните данни, които събираме за Вас единствено на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, като ще спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.
Предприели сме необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) , който се прилага от 25.05.2018г.
Полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме че данните ви се съхраняват в пълна конфиденциалност и няма риск от това информация за вас да бъде придобита от лица, които нямат право да я получат. Служителите, имащи достъп до лични данни, са обучени за работа с поверителна информация, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

7. Права на субектите на данни
• Право на достъп: субектът на данни има право на достъп до своите лични данни;
• Право на корекция: субектът на данни има право да поиска коригиране на неточни или непълни данни;
• Право на заличаване: субектът на данни има право да поиска администраторът на данни да изтрие информация за него или нея и да не обработва повече тези данни.
• Право на ограничаване на обработката: субектът на данни има право да поиска от администратора на данни да ограничи обработката на неговите данни;
• Право на преносимост на данните: субектът на данни има право да поиска преносимостта на данните, а именно да получи първоначално предоставените лични данни в структуриран и често използван формат включително да поиска прехвърлянето на данните на друг администратор на данни.
• Право на възражение: субектът на данните има право да се противопостави по всяко време на обработката на данни.
• Право на изключване от автоматизираното индивидуално вземане на решения: субектът на данни има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, ако това профилиране произвежда правно действие по отношение на заинтересованото физическо лице или го засяга съществено по друг начин.
• Право на оттегляне на съгласието: Субектът на данни има право да оттегли своето съгласие за обработка на данни, когато то се извършва единствено на основание предоставеното съгласие;
• Право на жалба до надзорния орган: в случай, че счита, че личните данни се обработват незаконосъобразно, или са нарушени негови права по отношение обработката на личните данни, субектът на данни може да се обърне към националния орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София, www.cpdp.bg.

8. Политика за бисквитките
„АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС“ ООД използва бисквитки или подобни инструменти на своя сайт, за да подобри неговото представяне и вашето преживяване в него. Повече за бисквитките можете да научите по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org
Какво са „бисквитки“: „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.
Какви видове използваме и за какво са предназначени
• Сигурност и идентифициране: целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е: да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия; да контролират сигурността; да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него
Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.
Бисквитките, които ние използване, са анонимни. Данните, които те събират за вас не могат да ви идентифицират и не са лични данни.
• Ефективност и функционалност: „Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.
• Управляване и изтриване на „бисквитки“: трябва да имате предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.
В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:
• Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
• Да настроите известие, което при всяка нова “бисквитка” ще иска разрешение за приемане или отказване
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете “бисквитките” да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

9. Актуализация на Политиката за поверителност
Настоящата Политика за поверителност на личните данни може да се актуализира периодично с цел отразяване на промени в законодателството и нашите практики относно обработката и защитата на личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме чрез съобщение на нашия сайт.

10. Връзка с нас
www.opc.bg